Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

1. Generelt

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra MDNAV til forbrukere/bedrifter.
Salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og ordrebekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.
Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.mdnav.no er bare tilgjengelig på norsk.
Er du under 18 år kan du bare handle med betaling ved henting av vare(r). Du kan også få en mnydig, for eksempel en foresatt, til å gjøre handelen for deg.
MDNAV leverer kun til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre norske områder.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Disse lovene finner du på http://www.lovdata.no

Ved salg til bedrifter gjelder disse betingelsene så langt de passer, imidlertid får bedrifter ikke bedre rettigheter enn hva som fremgår av kjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven og angrerettloven kommer ikke til anvendelse for bedrifter, og e-handelsloven gjelder bare i den utstrekning som fremgår av loven (særskilte bestemmelser i loven om forbrukerkjøp gjelder ikke for bedrifter).

2. Definisjon av parter

Selger er MDNAV Dahl, Rotorveien, 3514 Ringerike, morgan@mdnav.no, telefon: +47 980 95 298, org nr: 994 734 458, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er: den personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benenvt som du, deg, din eller ditt.

3. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 7.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte denne ordren og sende deg en ordrebekreftelse. Les nøye igjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

4. Priser

Alle priser er inkludert merverdigavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøper som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.
Ved leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder vil merverdigavgiften automatisk trekkes fra. PRisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer som følge av endrede priser fra våre leverandører eller valutaendring.

5. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom de muligheter som til enhvertid er tilgjengelig ved utsjekk for handel i vår nettbutikk-løsning. Ved bruk av kort vil kjøpesummen, og transaksjonen, bli administrert via PayPal og deres prosedyrer og betingelser vil gjelde.
Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 350 + frakt tur/retur av gjeldene ordre, for å dekke våre utlegg.
Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

6. Levering

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i ordrebekreftelsen. Vi har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av vrer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, mens hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varlsel.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestilllingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra MDNAV sin side, i annonser o.l og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan MDNAV ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om dette, sammed med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

7. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Angreretten gjelder ikke for CD-plater, DVD-plater og annen programvare når foreglingen på det fysiske produktet er brutt. Angreretten gjelder heller ikke ved kjøp av produkter i elektronisk format i det du har mottatt den elektroniske forsendelsen med filen på din server, maskin, epost eller liknende, og dermed gjort tilgjengelig for deg.

8. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene eller har feil og mangeler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestilllingen eller har mangler, må du melde fra til oss ved reklamasjon jf. punkt 9.

9. Mangler og feil ved produktet og forsinkelse på leveransen

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Hvis vår rettning eller omlevering vil medføre at du mer enn én uke blir avskret fra å bruke varen (vi tolker dette fra tingen er kvittering inn til MDNAV) har du under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt erstatningsgjenstand til rådighet for vår regning. Som hovedregel hra MDNAV ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan MDNAV bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom vi har gjort det uttrykkelig oppmersom på at du selv må dekke slike kostnader, Forbrukerkjøpsloven §30.

Hvis du på eget iniativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med oss, betaler vi ikke disse utgiftene.

10. Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

11. Betaling med kort

Kortnummer oppbevares ikke av MDNAV. Alle transaksjoner for kortbetaling går via våre partnere som tilbyr slike tjenester. Leverandørens betingelser er da gjeldende. Hvilke partnere vi til enhver tid samarbeider med for betaling med kort fremgår på betalingsdelen av vår nettbutikk.

Du er selv ansvarlig for ikke å dele brukernavn og passord med andre. For å utføre betalingen videreformidler vi dine opplysninger til vår betalingsleverandør.

12. Kommunikasjon

Vi sender ut ordredokumenter, spørreundersøkelser, oppfølgings-epost og annen kommunikasjon relatert til kontakt med MDNAV pr. epost.

13. Salgspant

MDNAV har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert eventuelle renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

MDNAV har salgspant i solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

14. Kundens plikter

Den som er kunde hos MDNAV, er ansvarlig for betaling av de ytelser MDNAV, eller MDNAVs samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så frem det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muligjort gjennom uaktsomhet fra MDNAV sin side.

15. Ekstraordinære forhold

MDNAV er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne vente å unngå eller overvinne følgene av.

Vi er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra vår side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr: 34.

16. Endring i vlkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

17. Force Majeur

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknappher, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt manfler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er MDNAV fritatt for alt annet ansvar enn reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

18. Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med den til enhver nærmeste tingrett som MDNAV tilhører som verneting.

19. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

20 .COPYRIGHT

Alt innholde på disse nettsidene er MDNAV eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings og varemerkinglovginingen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innholde på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftelig forhåndssamtykke fra MDNAV.

Sist oppdatert 01.06.2021.